Politika varstva osebnih podatkov


Izjava o varstvu zasebnosti

1. Uvod


Namen te Izjave o varstvu zasebnosti je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo s PROTOKORP SVETOVANJE, D.O.O., Koseška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podjetje) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje. 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naše podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

PROTOKORP SVETOVANJE, D.O.O.

Koseška cesta 8

1000 Ljubljana

E-pošta: info@protokorp.si

Telefon: +386 01 620 33 32

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi Splošne uredbe, stopijo v kontakt s kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov:

PROTOKORP SVETOVANJE, D.O.O.

Koseška cesta 8

1000 Ljubljana

E-pošta: info@protokorp.si

Telefon: +386 01 620 33 32

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Martin Šifrer

2. Vrste osebnih podatkov


Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (“posameznik, na katerega se podatki nanašajo”). Prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

3. Načini in viri za pridobivanje osebnih podatkov


Osebne podatke obdelujemo zlasti v naslednje namene, oglaševanja in kampanj. Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

 

Podatke lahko uporabimo tudi za izboljševanje storitev, kar zajema prepoznavanje težav pri obstoječih storitvah, načrtovanje izboljšav obstoječih storitev, oblikovanje novih storitev.

4. Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov


Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

 

O vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob oddaji povpraševanja. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek, naziv podjetja in elektronski naslov.

 

Spletna stran Protokorp.si vsebuje kontaktne obrazce, ki omogočajo hiter elektronski stik s podjetjem. Če se posameznik odloči za kontakt preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke upravljavec podatkov shrani za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

6. Posredovanje osebnih podatkov


Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

7. Piškotki


Spletna stran podjetja deluje s pomočjo t.i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. 

Več o piškotkih si preberite na povezavi: https://protokorp.si/piskotki/

8. Pravice iz varovanja osebnih podatkov


V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

  • Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo. 
  • Zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito.
  • Zahtevate popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
  • Zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
  • Ugovarjate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka imate pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
  • Zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o vas, na primer, če želite, da ugotovimo njihovo točnost ali preverimo razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.
  • Zahtevate prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
  • Prekličete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če želite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, pošljite zahtevek po elektronski pošti na info@protokorp.si ali z redno pošto na naslov PROTOKORP SVETOVANJE, D.O.O.

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.

Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljanje pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, če je vaša zahteva za dostop očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja, pa lahko v takšnem primeru tudi zavrnemo zahtevo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. https://ip-rs.si.

V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca.  https://ip-rs.si.

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na naše podjetje preko elektronske pošte na info@protokorp.si ali z redno pošto na naslov podjetja. 9. Rok hrambe


Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za čas sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom. 

10. Varovanje podatkov in točnost podatkov


Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Podjetje se bo trudilo, da bodo osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov. 

11. Objava sprememb


Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani podjetja: https://protokorp.si/. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejel direktor Martin Šifrer.

©2022 Protokorp.si, vse pravice pridržane.